TÁBOROVÝ ŘÁD

 

  1.   Všichni účastníci tábora dodržují důsledně SKAUTSKÝ ZÁKON a SLIB.

  2.   Každý den vykonají jeden dobrý skutek a ten si zapíší do deníku.

  3.   Tábor řídí vůdce tábora T. O. Fanda a jeho zástupce br.Roy.

  4.   Táborovou radu svolává vůdce tábora dle potřeby. Radu tvoří všichni činovníci, rádcové družin a popřípadě vedoucí týpek.

  5.   Všichni účastníci tábora dodržují trvale zásady hygieny, dbají o vzorný pořádek ve stanech, v prostorách tábora a jeho okolí. V táboře se nekouří a nepijí alkoholické nápoje  včetně piva.

  6.   Junák je ochráncem přírody a výtvoru lidských, proto chrání přírodu,  majetek soukromý i společný, v lese se chová ukázněně, tiše a neruší zvěř.

  7.   Všichni účastníci tábora dodržují důsledně program stanovený ranním, popřípadě večerním rozkazem a rámcově stanoveným programem táborového dne.

  8.   Družiny i jednotlivci soutěží po celou dobu trvání tábora o nejlepší výsledky v bodování a o vítězství v táborové hře. Součástí hodnocení jednotlivců je nejen kvalita plnění úkolů, ale především BRATRSKÉ, PŘÁTELSKÉ, ČESTNÉ a OTEVŘENÉ, PŘÍMÉ JEDNÁNÍ.

  9.   Do stanu se zásobami má přístup výhradně vůdce tábora, jeho zástupce a denní služba v kuchyni.

10. Bez svolení vůdce, jeho zástupce NESMÍ NIKDO OPUSTIT TÁBOR, ani pokud jde o nejbližší okolí. PŘÍSNĚ JE ZAKÁZÁN VSTUP DO CHATOVÉ OBLASTI SEVERNĚ OD TÁBOŘIŠTĚ !

11. Ve stanech se nejí, ani nepřechovává jídlo! Úklid stanu a jeho okolí průběžně zajišťují obyvatelé stanu.

12. Vstup do cizího stanu je povolen jen se svolením jeho obyvatele, do stanu vůdce a dalších činovníků tábora jen se svolením a za jejich přítomnosti. Do stanu s nářadím pouze v přítomnosti hospodáře tábora. Nářadí se půjčuje družinám, případně jednotlivcům a ztracené nářadí hradí ten, kdo si ho vypůjčil.

13. Táborová služba se střídá po družinách. Družina ve službě se stará o celý tábor, vaří, zajišťuje zásobu topení, nákupy. Službu předává další směně na následující den před večerním rozkazem. Předává se inventář kuchyně, provede se kontrola úklidu, a čistoty nádobý, zásoby dřeva na topení, v četně vymetených a připravených kamen na ranní zatopení. Při zjištěných nedostatcích, JE POVINNA STARÁ SLUŽBA ZAJISTIT NÁPRAVU PO VEČERNÍM ROZKAZE.

14. Noční hlídka střeží celý tábor. Pohybuje se vždy v prostoru mimo stany po celém tábořišťi. Dbá o klid, pohybuje se tiše a bez svícení baterkou. Je vybavena píšťalkou, baterkou a skautskou holí. V případě nebezpečí budí vedoucího dne, či vůdce tábora. Při zvýšeném nebezpečí použije píšťalku. Oheň hlídka neudržuje. V případě deště se smí hlídka částečně zdržovat v kuchyni, ale i v tomto případě musí v určitých intervalech projít táborem.

15. Pitná voda se bere výhradně ze studánky a určených kanistrů u kuchyně. Stejně tak i voda na čištění zubů a vyplachování úst.

16. Oheň se rozdělává pouze v kuchyni, jinde jen se svolením vůdce.

17. Používá se výhradně vybudovaná latrina a to i V NOCI!

18. Odpadky patří jen do odpadové jámy, plechové, skleněné a z UH do plastikových pytlů.

19. Koupání je dovoleno pouze na vykázaném místě, vždy společně a za svolení vůdce a za dozoru plavce pověřeného vedením tábora.

20. Není povoleno porážet libovolné stromy a porosty, sekat větve, loupat kůru a pod., bez pokynu vůdce a jen na určeném místě a za dohledu určeného činovníka.

21. Všichni účastníci tábora budou brát maximální ohledy na osadníky v chatové části severně od tábora a přispějí tak k přátelským vztahům. Budou se ke všem dospělým chovat uctivě - jako skauti! Součastně platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO CHATOVÉ OBLASTI v četně přístupové cesty.

22. Za HRUBÉ, nebo OPAKOVANÉ PORUŠOVÁNÍ TÁBOROVÉHO ŘÁDU BUDE ÚČASTNÍK Z TÁBORA VYLOUČEN, BEZ NÁHRADY UHRAZENÉHO POPLATKU.

 

V Červeném Kostelci dne 17. měsíce vran 2002

Vedení tábora, v.r.

Zpět k táboru