Historie střediska v Červeném Kostelci

 

Založení Junáka léta 1938 - 1940

  Nejstarší dochované záznamy o založení junáka v Červeném Kostelci jsou z roku 1938, kdy se studentka gymnázia v Trutnově Eliška Háková ( tehdy členka Trutnovského dívčího oddílu ), se rozhodla založit dívčí oddíl, v našem městě. Mezi členkami tohoto oddílu byla i naše pozdější vůdkyně střediska a součastně nejstarší žijící pamětnice tohoto oddílu sestra Vlasta Křivská ( členka SO ), která se stala její zástupkyní. Do začátku války s tímto oddílem uskutečnili dva tábory u Litoboře.

1939

 První oddíl skautů založil v roce 1939 bratr Vladimír Kult, kterému byl pomocník br. Vl. Semerák, pozdější MUDr. Primář v Opočenské nemocnici. Bratr Kult učil na zdejší měšťanské škole a proto se skautské schůzky konaly po vyučování ve škole ve třídách. První sliby se konali na paloučku u rybníka Brodský, kde byla ještě tehdy pravá divočina. Svůj první tábor měli kostelečtí skauti kousek za městem v lese bratra Lelka u rybníka Čermák.

Zdejší oddíly zde fungovali až do oficiálního vyhlášení německého zákazu ze dne 4.11.1940

 

Léta činnosti 1945 - 1950

  V roce 1945 došlo v našem městě k velikému rozmachu skautského hnutí. První oddíly se objevují již v červnu 1945. Středisko se rozrostlo na 7 oddílů chlapeckých a 5 oddílů dívčích. V tomto roce se také po určité době středisko rozdělilo na střediska 2 a to dívčí a chlapecké. Velitelkou dívčího střediska se stala sestra Eliška Háková. Po jejím odchodu na studie vysoké školy do Prahy, převzala funkci střediskové velitelky sestra Vlasta Křivská ( dekret č. 2378 z 18.6.1946 ), která později byla jmenována i zástupkyní okresní velitelky.

 

Dívčí středisko vedla sestra Eliška Háková, pod kterou spadali tyto oddíly :

1. oddíl dívčí

2. oddíl dívči

3. oddíl – roj světlušek

4. oddíl – skautky homogenní

5. oddíl – skautky ze Lhoty

 

 

 U chlapeckého střediska působily tyto oddíly :

1 oddíl skautů

2. oddíl skautů

3. oddíl skautů

4. oddíl skaut

5. oddíl skautů

1 smečka vlčat

 

 Z neoficiálních zdrojů víme, že v roce 1946 byl založen asi 15 členný oddíl vodních skautů, který měl 2 družiny. Svoji činnost ukončil asi po roce, když jeho vůdci br. Šilhán a br. Exner odešli na studie do Prahy.

 

V roce 1945 středisková rada působila v tomto složení :

Vůdce střediska :

 Vladimír Kult

Zástupce vůdce střediska a CHK :

 Jan Puls

Zástupce za dívčí kmen :

Vlasta Křivská

Zástupce katolických Junáků :

Páter Josef Blahník

Zástupce za Woodcraft :

Vaněk

Členové střediskové rady :

Vladimír Semerák, Jiří Šolc, Zvonimír Šupich

 

 Již 7.9.1945 se konal střediskový táborový oheň pro veřejnost na Sokolském hřišti, na kterém byli přítomni zástupci MNV a čs. Armády. Ohni předcházel průvod městem, kde v čele byla nesena státní vlajka.

1.11.1945 se uskutečnila první výprava celého střediska na Švédský vrch, kde se skládali sliby a 9. prosince středisko pořádalo v Lidovém domě mikulášskou besídku pro skauty i veřejnost.

1946

Rok 1946 byl velice významný pro naše středisko. 10.3.1946 zavítal do našeho města pan ministr Drtina – bývalí skaut a proto bylo celé středisko nastoupeno a slavnostně pana ministra přivítalo.

V sobotu 29. 6.1946 dostalo středisko vlajku od pobočky I. Národního odboje. Na tuto vlajku připnuli stuhy zástupci MNV, hasiči a SB.Předávání vlajky se uskutečnilo v Jakubské ulici za nastoupení střediska a okolních bratrů skautů. Krom našich bratrů zde byli legionáři, hasiči a jiné složky. Po nástupu provedl přítomný generál Kratochvíl přehlídku. Předseda ČSoL p. Žáček zahájil slavnost a předal slovo gen.Kratochvílovi. Ten přečetl Zborovský armádní rozkaz a promluvil o významu zborovské bitvy. Poté se ujal slova starosta města pan Doubek a nakonec předal pan Žáček přítomným Junákům vlajku. Po předání vlajky připnuli stuhy za MNV pan Doubek, za SB pan Černohorský a pan Lokvenc za sbor dobrovolných hasičů. Po té střediskový velitel bratr Kult poděkoval za vlajku a slíbil, že se budeme snažit jí být hodni. Slavnostním pochodem s vlajkou v čele byla celá slavnost ukončena.

1947

 Na jaře 1947 počali přípravy na stavbu skautské klubovny na Skalce. 22. – 23.3.1947 středisko hrálo divadlo. Hrál a se hra „ Chlapci z Rybářské uličky “. Byl to veliký úspěch a hrálo se i pro veřejnost. Výtěžek byl určen na stavbu skautského domova na Skalce.

12.4.1947 středisko začlo stavět klubovnu, kterou projektoval p. Holý. Odklízela se ornice, vykopávali se pařezy a urovnávala se půda. Klubovna se stavěla o sobotách a odpracované hodiny se započítávali do do Junácké dvouletky. 1.5. se konal střediskový výlet do trubějovských lesů kde se tábořilo u Červeného potoka. Oslav II. výročí osvobození 11.5. se zúčastnilo celé středisko a to se také zúčastnilo oslav výročí bitvy u Zborova 29.6. za účasti plukovníka Pokorného.

Podle některých zdrojů došlo v roce 1947 ke sloučení obou středisek, z důvodu výstavby skautského domova, který měl být pro oba kmeny. Jiné zdroje uvádí, že střediska byla rozdělena až do svého zániku v roce 1950.

27.září 1947 se uskutečnil střediskový táborák, který se konal na Sokoláku pro junáka a veřejnost.. Na táborák byli pozváni bratři z Náchoda, Upice, Hronova a Skalice. Před táborákem byl slavnostní průvod městem, kde v čele kráčeli trubači. Druhý den, tj. 28.9. se koná „ Junácký den “. O ½ 9 byl sraz u Sokolovny, odkud jsme odpochodovali na novou ulici u divadla, která bude přejmenována na ulici „ A.B.Svojsíka “ – zakladatele českého skautingu ( dnešní ulice Břetislava Kafky ). Po slavnostních projevech, předseda MNV pan Puls odhalil tabulku s nápisem „ ulice A.B.Svojsíka “. Následoval pochod ke klubovně na Skalce. Tam po projevech oblastního velitele br. Němečka a br. Zvondy Šupicha , předseda SPJ pan Kejzlar předal do rukou junáků klíč od nové klubovny. Načež následovala prohlídka klubovny za účasti okrskového velitele bratra Šimáně. Odpoledne proběhli závody v 3 členných hlídkách a závody v atletickém trojboji.

28. října 1947 Na pozvání přípravného výboru se středisko zúčastnilo slavnostního pochodu z Českoskalické ulice do parku před školou, kde byli odhaleny pamětní desky ve vestibulu školy. 1.11. Středisko pořádá výlet do Jestřebých hor.

1948

 Po „ Vítězném únoru 1948 “ se nad Junáckou organizací začíná stahovat mračno.

17.4.1948 Proběhl střediskový výlet do Olešnice na hřiště u lesa. Zde se hrála polní a noční hra.  9. května se uskutečnil střediskový průvod městem k výročí osvobození republiky.

1949

Od roku 1949 podle nového nařízení mohou ve skautských oddílech být junáci jen do 15 let. Starší musí přestoupit do SČM, čímž začíná definitivní likvidace Junáka. První oddíly ukončily činnost.

1950

V roce 1950, den před 1. májem byli oddíly upozorněny, že se musí zúčastnit svátku práce! Oddíly se zúčastnili, avšak postupně se z davu všichni vytratily.

 27.10.1950 Ředitel školy Smolík svolává všechny junáky do ředitelny. 50 chlapcům nařizuje že nesmějí vkročit do klubovny, nechtějí - li se potýkat s SNB a že skauting je ilegální organizace. Včera večer odsouhlasilo zrušení Junáka v Č.K. „ Prvé rodičovské sdružení “ a také zakazuje nosit lilie na klopě. Přitom oficiálně byl Junák rozpuštěn od 1.1.1951 ústředním výborem SČM. V roce  1950 všechny oddíly zanikly.

 

Léta nadějí 1968 - 1970

 Po pražském jaru 1968 se obnovuje naše skautské středisko. První přípravná schůzka byla svolána 28.3.1968 od 19.00 hodin do Netvalova domu. Za předsednictví bývalého střediskového vůdce br. Kulta a čestného hosta – okresního náčelníka br. Šípa Šimáněho se sešlo 38 bratrů a sester. Zde je rozhodnuto o vzniku těchto oddílů :

 

1. oddíl Junáků -  Luděk Fabián

Smečka Vlčat – vůdce Jiří Kubina

2. oddíl Junáků – vůdce Láďa Šisler

1. roj Světlušek – vůdkyně Jana Lelková

1. oddíl Skautek – vůdkyně Emilka Dynterová

Později vzniká další oddíl skautek

Středisku pomáhá i nově ustanovený Svaz přátel Junáka v čele se starostou Richardem Drtinou.

 Již toto léto oddíly odjíždějí na skautské letní tábory.

18.8.1968 naše středisko pořádá společně s místní dechovou hudbou SZK koncert dechové hudby na Červenokosteleckém náměstí. Výtěžek 2800Kč je věnován na fond republiky.

26.10.1968 středisko uskutečnilo slavnostní pochod městem na oslavu vzniku republiky. V čele průvodu šel bratr Pips se střediskovou vlajkou, následoval střediskový vedoucí se svými zástupci a pak jeden oddíl za druhým v počtu 180 Junáků. Slavnostní pochod byl zakončen na Sokolském hřišti s velkým veřejným táborovým ohněm.

1969

8.2.1969 středisko navštívila vážená návštěva z ústředí a to : okrskový náčelník br. Šíp, br. Bill, tajemník čsl. Junáka br. František Němec ( Stříbrný Lišák ), velitel oblasti Středočeské br. František Novotný a místostarostka Junáka sestra Floriánová.

19.2.1969 středisko pořádalo střediskové sáňkařské přebory na Čerťáku.

Na střediskový kuchařský kurs se 22.3.1969 přijela podívat i Československá televize.

25.5.1969 poblíž Police nad Metují byla za účasti náčelníka Junáka br. Rudolfa Plajnera a okrskového velitele br. Jiřího Šimaně slavnostně pojmenována vyhlídka na „ Junáckou“.

Středisko fungovalo necelé 3 roky. Každý rok jednotlivé oddíly tábořili, pořádali se nejrůznější kurzy a středisko postavilo další 2 klubovny.

 

Skauting pod hlavičkou TOM 1969 – 1980

 Bratr Luděk Fabián v roce 1969 založil pod hlavičkou ČSTV při turistickém oddíle samostatný turistický oddíl mládeže TOM. Jednalo se o 5 leté chlapce a jejich počet nikdy nepřesáhl 10 členů. Činnost tohoto oddílu trvala do roku 1980. Na okrese Náchod existovalo celkem 8 takovýchto oddílů a většinou se jednalo o zakuklené oddíly skautské. V roce 1979 se konal poslední 14 denní tábor společně s oddíly TOM z Police nad Metují, Náchoda  a Červeného Kostelcem u osady Běluň poblíž Hořiček. Tábor navštívili funkcionáři z okresu SSM a scháněli jakékoliv poznatky pro udání. Po této návštěvě následovala dlouhá řada vyšetřování u bezpečnosti, načež oddíl byl rozpuštěn.

 

Činnost 4.oddílu v letech 1970 – 1989

 V roce 1970 se konal poslední oficiální skautský tábor na Holíně u Hejnic v Jizerských horách. Nedaleko odtud na „ farské louce “ se konal neoficiální tábor pod vedením Dp. Jana Pazdeny ještě 3 roky v letech 1971 – 1973. Byli to tábory pro menší počet účastníků, zúčastnili se ho pouze mladší členové oddílu. Družiny Jezevců a Orlů podnikly v letech 1971 a 1972 týdenní družinové putovní tábory na kolech.

Potom přešla činnost na faru „ ministrantské schůzky“, pod záštitu místního kněze a vedením místních kaplanů, kteří zajišťovali duchovní program. Pokračováním těchto schůzek byli výlety do přírody, hry a letní táboření. V této činnosti se postupně vystřídali bývalí členové oddílu z let 1968 až 1970 ( Ota Regner, Kamil Regner, Jenda Kulda, Jára, Vašek a Vojta Brožovi ). Skupina se nejdříve jmenovala „Zelenáči“ a později  „Skalní Vlci “. Kroniky nebyly vedeny trvale a nedochovali se. Pro starší kluky a děvčata ( roverský věk ) se dělaly několik let putovní tábory na Slovensko do Tater a Slovenského ráje pod vedením Dp. Jana Pazdeny.

 

Junák po revoluci 1989 - 1995

 Po revoluci byl Junák řádně registrován a povolen jako dobrovolná organizace 28.12.1989. Československý Junák – Svaz skautů a skautek Československé republiky, jako federativní organizace byl zaregistrován na základě schválených stanov 1.2.1990.

 14.12.1989 se schází na popud br. Zaplatílka a br. Zelinky v ZK Tiba 45 skautů a skautek. Zde byla ustanovena prozatímní středisková rada : Zaplatílek Václav, Udatný Jiří, Zelinka Rudolf, Šislerová Marta, Wajsar Mirek, Šisler Ladislav, Vosáhlo Ladislav a Lukesle Oldřich.

Dne 10.1.1990 byl zahájen kurs pro budoucí vedoucí oddílů.

10.2.1990 Obnovuje činnost 4. chlapecký oddíl pod vedením Oty Regnera a Josefa Kafky.

10.2.1990 Obnovuje činnost  5. smečka vlčat pod vedením Standy Šolce a Václava Brože.

17.2.1990 Obnovuje činnost 1.dívčí oddíl pod vedením Hany Hepnarové a Hany Kafkové.

28.2.1990 Obnovuje činnost 2. oddíl pod vedením br. Františka Hepnara

22.3.1990 Obnovuje činnost 3. smečka vlčat pod vedením Jaromíra Hůlka.

15.9.1990 po táborech vznikají další 2 oddíly s prohloubenou náboženskou výchovou a to:

2. oddíl dívčí pod vedením Milušky Machové

4. roj světlušek pod vedením Lídy Regnerové

 V průběhu roku 1990 vzniklo tedy 8 oddílů v celkovém počtu registrovaných členů 261 skautů a skautek.

První tábory se konali již v roce 1990. Od 2.7.1990 tábořil 4.oddíl po 3 týdny pod Borem u Machovské Lhoty. Od 8.7. pak společně po 14 dnů s 5. smečkou vlčat. Od 22. do 29.7. zde tábořil 1.oddíl skautek a od 29.7. do 5.8. tedy jeden týden 3. smečka vlčat s 2 oddílem. Celkem se táborů zúčastnilo 135 členů střediska. Přes řadu problémů, odjíždí většina střediska na tábor v krojích.

 Samostatnou kapitolou v činnosti střediskové rady je otázka navrácení majetku od Pionýrské organizace a od SSM. Přes řadu jednání a podporu předsedy MěNV pana ing. Čeňka Hubky, nebylo dosaženo uspokojujících výsledků. Dohodnuto bylo pouze navrácení hotovosti z roku 1970 ve výši 5.500Kč, chaty na Skalce – v dezolátním stavu, 1 stopky, 2 busoly a 13 kusů neobyvatelných stanů. Další majetek PO a SSM sabotuje vrácení. Jedná se o 2 montované chaty u tenisových kurtů ( jedna z nich nám do dneška nebyla vrácena ) a dalších 49 stanů, 5 vojenských hangárů, vysílačky, sportovní zařízení a další inventář v celkové hodnotě přes 150 000Kč po přepočtu na součastnou cenovou relaci. A to nemluvě o majetku zabaveném v roce 1950.

12.10.1990 se v malém sále divadla konal 1.Junácký střediskový sněm, jehož se zúčastnilo 60 činovníků a hosté.

 

Byla zvolena tato středisková rada:

Vůdce střediska :

Oldřich Lukesle

Zástupce pro chlapecký kmen :

Jiří Udatný

Zástupce pro dívčí kmen :

Marta Šislerová

Zástupce OS :

Vlasta Křivská

Tajemník  :

Zdeněk Holub

Hospodář :

Josef Šimek

Zdravotnik :

Ivana Havlová

Členové rady :

Ladislav Šisler, Josef Kavka, Jan Mach, Jan Šolc

 

1991

 16.3.1991 se konají v Novém Městě nad Metují první čekatelské zkoušky.

27.4.1991Se koná první střediskový „Svojsíkův závod“

31.12.1991 po revoluci je to první výstup na Sylvestrovskou Junáckou vyhlídku, který se pak již každý rok opakuje.

1992

 14.3.1992 Se koná středisková beseda o přírodě v Motárně, kde přednáší ing. Vaněk

2.5.1992 Se poprvé koná místní kolo závodu o Totem náčelníka a Stužku náčelní ( pro vlčata a světlušky )

Od podzimu 1992 probíhá rádcovský kurz.

 

1993

5.2.1993 Se koná střediskový sněm. Zvolena je nová středisková rada :

Vůdce střediska :

Ladislav Šisler

Zástupce pro chlapecký kmen :

Jan Mach

Zástupce pro dívčí kmen :

Miluška Machová - Žluťásek

Zástupce OS :

Vlasta Křivská

Tajemník  :

Marta Šislerová – Admirál

Hospodář :

Josef Kafka – Ben

Zdravotnik :

Ivana Havlová

Předseda revizní komise :

Magda Pelcová

Člen revizní komise :

Jiřina Nosková

Pokladník :

Olaf Šimek

Členové rady :

Zdeněk Holub

1994

21.1.1994 se uskutečňuje beseda s účastníky tábora ve Švýcarsku

V březnu rezignuje na svoji funkci ze zdravotních problémů br. Olaf a místo něj nastupuje br. Zdeněk Holub.

V listopadu 1994 skončila činnost v našem středisku 3. dívčí oddíl ze Slatiny nad Úpou.

 

Léta činnosti 1995 - 2000

25.2.1995 Se konal ve Lhotě tradiční skautský karneval.

2.3.1995 Se v malém sále divadla koná střediskový sněm. Zvoleni byli :

Vůdce střediska :

Ladislav Šisler

Zástupce pro chlapecký kmen :

Jaroslav Bohuslavský – Bob

Zástupce pro dívčí kmen :

Zdena Bohuslavská

Zástupce OS :

Vlasta Křivská

29.4.1995 Se koná místní kolo Svojsíkova závodu

1996

Od 20.1.1996 do 6.4.1996 probíhá střediskový rádcovský kurs

17.2.1996 – Se pořádá ve Lhotě skautský karneval.

18.5.1996 – Se konají střediskové Svojsíkovi závody

22.6.1996 – Se naši zástupci účastnily průvodu v Praze na Slovanském Jamboree.

1997

8.2.1997 – Se konal Střediskový karneval

1.5.1997 – Se konal střediskový Svojsíkův závod.

1998

21.1.1998 – Se konal střediskový karneval

26.2.1998 Se koná střediskový sněm v malém sále divadla. Do čela střediskové rady byli zvoleni :

Vůdce střediska :

Ladislav Šisler – Děda

Zástupce vůdce střediska :

Marta Šislerová – Admirál

Zástupce pro chlapecký kmen :

Josef Kafka  - Ben

Zástupce pro dívčí kmen :

Veronika Svobodová – Čolinka

Zástupce OS :

Vlasta Křivská

 

 6.11.1998 Je setře Vlastě Křivské udělen řád „ Čestná lilie v trojlístku “

29.11.1998 – Je na městském výboře otevřena výstava k 60 výročí založení skautingu v Červeném Kostelci

1999

13.2.1998 – Se konal střediskový karneval

 

Činnost od roku 2000

22.1.2000 Ráno v 8.00 hodin začíná středisková výprava“Za polární kruh“

18.2.2000 Začíná v Mastech střediskový rádcovský kurs, který končí 9.4.2000

4.3.2000 – Se koná ve Lhotě skautský karneval

6.4.2000 – S e koná v Motárně beseda o drogáyh

7.-9.4.2000 – Pokračuje rádcovský kurz v Trutnově na Hájence

6.5.2000 – Se koná místní kolo závodu vlčat a světlušek.

10.5.2000 – Se středisko zúčastňuje „Květinového dne“

2001

10.2.2001 – Se koná tradiční karneval ve Lhotě.

30.3.2001 V malém sále divadla se uskutečňuje střediskový sněm, na kterém jsou zvoleni :

Vůdce střediska :

Ladislav Šisler – Děda

Zástupce vůdce střediska :

Marta Šislerová – Admirál

Zástupce pro chlapecký kmen :

Jan Řezníček – Roy

Zástupce pro dívčí kmen :

Veronika Svobodová – Čolinka

Zástupce OS :

Vlasta Křivská

 

Od ledna 2001 začíná spolupráce s Polskými Harcery

21.4.2001 – Středisko pořádá místní kolo závodu A.B.S.

16.5.2001 – Středisko pořádá květinový den

2002

9.2.2002 – Středisko pořádá skautský karneval

4.5.2002 – Se koná místní kolo závodu světlušek a vlčat

18 – 19.5.2002 - Středisko se zúčastnilo Memoriálu Stáni Stárka v Jaroměři

24. – 26.5.2002 Zakončení rádcovského kurzu v Trutnově na Hájence.

2003

2.1.2003 – V malém sále divadla se koná středisková besídka pro rodiče

5.2.2003 Jsou uděleny a předány „ Medaile díků “ těmto činovníkům střediska : Květa Štirandová, Jiřina Nosková, Magda Pelcová, Hana Hepnarová, Josef Šimek, Ladislav Šisler

15.2.2003 – Ve Lhotě se koná tradiční skautský karneval.

7. – 9.3.2003 – Začíná v Mastech střediskový rádcovský kurz.

26.3.2003 – V Háčku proběhla beseda o drogách.

5.4.2003 Středisko uskutečňuje velkou akci na propagaci Junáka nazvanou  „ Operace K “

24.4.2003 – Se konají střediskové oslavy na Svatého Jiří za farou i pro veřejnost

 Činnost celého střediska neobsahuje pouze skautskou teorii a praxi v klubovně i přírodě, ale zaměřuje se i na akce prospěšné městu a činnost charitativní ( výsadba stromů, úklid parků, květinový den, tříkrálová sbírka, pomoc místnímu Hospicu Anežky české, finanční podpora televizních adventních koncertů, vánoční besídky pro naše občany v pečovatelských domech atak dále.

Své znalosti skauti uplatňují nejen na táborech, ale i při různých závodech místních, okresních i vyšších kol jako třeba u  Svojsíkova Závodu. Pro světlušky a vlčata to jsou závody „ O stužku náčelní a Totem náčelníka“.

 

26.4.2003 – Pokračuje na Skalce rádcovský kurs na téma příroda.

8.5.2003 – Pořádáme místní kolo Svojsíkova závodu

9.5.2003 – Rádcovský kurs pokračuje na hvězdárně v Upici.

24.5.2003 – V Polici nad Metují se koná okresní kolo Svojsíkova závodu.

10.- 12.10.2003 – Probíhá zakončení rádcovského kurzu v České Skalici

2004

2.1.2004 – V divadle v malém sále se koná středisková besídka pro rodiče a veřejnost.

17.1.2004 – Na prodance středisko pořádá „Hrátky na sněhu“ pro veřejnost (schází se přes 60 dětí).

21.2.2004 – V tělocvičně ve Lhotě se koná skautský karneval.