Stanovy

Junáka – svazu skautů  a skautek ČR

 

Schválené X. Valným sněmem Junáka ve Vsetíně dne 21.10.2001

 

Hlava první

Základní ustanovení

 

1. Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

2. Sídlem Junáka je Praha, Senovážné náměstí 24, 116 47, působnost se vztahuje na Českou republiku, jednací řeč je česká, správní období je shodné s kalendářním rokem.

3. Základním symbolem Junáka, požívajícím zákonné ochrany (ochranná známka registrovaná Úřadem průmyslného vlastnictví pod č. 17031), je lilie s hlavou chodského psa ve štítu na trojlístku.

4. Junák je členem světových organizací skautek WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Světová asociace skautek) a skautů WOSM (World Organization of the Scoutn Movement – Světová organizace skautského hnutí) a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Junák je rovněž členem organizace dospělých skautů ISGF (International Scout and Guide Fellowship – Mezinárodní společenství skautů a skautek).

 

Hlava druhá

Poslání a principy Junáka

5. Posláním Junáka je  podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí. Lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A.B.Svojsíkem.

6. Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

- Povinnost k Bohu, chápána jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální

- Povinnost vůči ostatním, chápána jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami, je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě.

- Povinnost vůči sobě, chápána jako odpovědnost za rozvoj sebe sama

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

7. Skautský slib zní:

            „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“

Skaut může ukončit slib dodatkem:„K tomu mi pomáhej Bůh“.

8. Skautský zákon zní:

-  1. Skaut je pravdomluvný

-  2. Skaut je věrný a oddaný

-  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

-  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

-  5. Skaut je zdvořilý

-  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

-  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

-  8. Skaut je veselé mysli

-  9. Skaut je hospodárný

- 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Dívky a ženy, členky Junáka, používají znění v ženském rodě.

 

Hlava třetí

Skautská výchovná metoda

9. Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotného systému, rozvoji dovedností a znalostí.

Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků, jimiž jsou:

- skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému

- učení se prostřednictvím praktických činností a her

- týmová práce v malých skupinách (obvykle družinách) rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé

- zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji

- symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci

- pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana

- podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce

- služba společnosti

- postupně stimulující programy

- využívání skautské symboliky a výchovného prostředí

 

Hlava čtvrtá

Členství v Junáku

10. Členem Junáka se může stát každý, kdo pobývá na území České republiky v souladu se zákonem a souhlasí s posláním a principy a výchovnou metodou skautského hnutí.

11. Členství v Junáku je individuální nebo čestné.

12. Mladší členové Junáka jsou členové do osmnácti let věku.

13. Dospělí členové Junáka jsou členové starší osmnácti let, a to:

a, činovníci, kteří vykonávají funkci, do níž byli zvoleni nebo jmenováni v souladu s vnitřními předpisy organizace, zejména Volebním řádem Junáka a Systematizací Junáka

            b, ostatní dospělí podporující hnutí

            c, čestní členové

14. Individuální členství vzniká odevzdáním závazné přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím organizační jednotkou, u které jednotlivec požádal o členství.

15. Individuální členství zaniká:

a, vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství, nebo úmrtím

b,  neregistrováním se či nezaplacením členského příspěvku nejpozději do jednoho roku od termínu stanoveného vnitřním předpisem či rozhodnutím

            c, vyloučením (pro jednání, které vážně porušilo Stanovy Junáka).

16. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, podmínky stanoví Náčelnictvo Junáka.

 

Hlava pátá

Práva a povinnosti členů

17. Každý člen Junáka má tyto práva:

            a, podílet se na činnosti Junáka

            b, nosit skautský kroj a užívat skautské symboly

            c, být informován o všech závažných skutečnostech, související s činností Junáka

            d, získávat skautskou kvalifikaci podle svých schopností

            e, podávat návrhy, připomínky a stížnosti

18. Každý dospělý člen Junáka má právo být volen nebo jmenován do funkcí v Junáku, nebo být pověřován úkoly v souladu se svou kvalifikací a dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími Junáka.

19. Funkční období či mandát činovníků Junáka, nestanoví-li vnitřní předpisy jinak, končí:

            a, odstoupením, tj. dobrovolným zřeknutím se funkce

            b, rozhodnutím orgánu, který činovníka zvolil nebo jmenoval,

            c, zvolením, nebo jmenováním nového činovníka do funkce,

            d, ukončení členství v Junáku

20. Činovníci, a delegáti jimi zvolení, mají právo volit na sněmech organizačních jednotek a na Valném sněmu Junáka. Mají rovněž právo navrhnout svolání mimořádného sněmu nebo se pro jeho svolání vyslovit.

21. Členové Junáka jsou povinni respektovat poslání, principy a metody skautského hnutí, složit skautský slib a řídit se jím.

22. Členové Junáka jsou povinni být registrováni a platit členské příspěvky (s výjimkou členů čestných).

23. Činovníci jsou povinni seznámit se s povinnostmi plynoucími z jejich funkce a plnit je odpovědně a jak nejlépe dovedou, vzdělávat se a pečovat o rozvoj své osobnosti. Činovníci, jimž byla svěřena výchova mládeže, jsou povinni vychovávat ji v duchu základních principů skautského hnutí.

 

Hlava šestá

Organizační struktura Junáka

24. Organizační strukturu Junáka tvoří:

            a, Junák (jako celek)

            b, vyšší organizační jednotky

            c, základní organizační jednotky

            d, zvláštní organizační jednotky

25. Způsob založení, sloučení, rozdělení nebo zrušení jednotek podle článku 24 písm. b, až d, stanoví vnitřní předpisy Junáka.

26. Junák jakožto občanské sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o sdružování občanů) je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).

27. Junák (jako celek) spravují ústřední orgány, jejichž způsob ustavení, složení, práva a povinnosti určují tyto stanovy, zejména v hlavě deváté.

28. Vyšší organizační jednotky Junáka:

a, jsou organizačními jednotkami ve smyslu § 6 odst.2 písm. e, Zákona o sdružování občanů a jednají svým jménem od svého vzniku

b, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, kterým je Junák jako celek,

c, člení se na další organizační jednotky, zpravidla v rámci územně správního uspořádání,

d, plní úkoly plynoucí z poslání Junáka, zejména pak podporují základní organizační jednotky jimi založené.

29. Vyšší organizační jednotky (dále jen VOJ) jsou označovány plným názvem organizace „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ s připojeným označením kraje nebo okresu, v němž působí, a případným dalším dodatkem.

30. VOJ jsou spravovány svými orgány. Jsou to:

a, Sněm VOJ, který je nejvyšším orgánem jednotky, je oprávněn rozhodovat o všech věcech příslušné VOJ, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány, sněm VOJ rovněž volí ostatní dále uvedené orgány VOJ.

b, Rada VOJ, která je vrcholným řídícím orgánem jednotky v době mezi sněmy a v její pravomoci je rozhodovat o všech věcech příslušné VOJ, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány, nebo usnesení sněmu VOJ.

c, Revizní komise VOJ, která je kontrolním orgánem a kontroluje hospodaření VOJ a jednotek touto VOJ zřízených, a dalších jednotek, u nichž ji k tomu zmocní vnitřní předpis.

d, Předseda rady VOJ, který je statutárním orgánem VOJ.

Způsob ustavení, práva a povinnosti orgánů VOJ dále stanoví Volební řád Junáka, Organizační řád Junáka a další vnitřní předpisy a rozhodnutí Junáka.

31. Základní organizační jednotky Junáka:

a, jsou organizačními jednotkami ve smyslu § 6 odst. 2. písm. e, Zákona o sdružování občanů a jednají svým jménem od svého vzniku,

b, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, kterým je některá z vyšších organizačních jednotek

c, jsou základními organizačními jednotkami v tom smyslu, že nezřizují ani nesdružují další organizační jednotky nadané právní subjektivitou,

d, sdružují individuální členy Junáka, obvykle seskupené do výchovných jednotek (zpravidla nazývaných oddíly), které však nemají právní subjektivitu,

e, plní úkoly plynoucí z poslání Junáka

32. Základní organizační jednotky (dále jen ZOJ) jsou označovány plným názvem organizace „Junák svaz skautů a skautek ČR“ s připojeným označením  „středisko“ nebo „přístav“ a vlastním názvem ZOJ.

33. ZOJ jsou zpravovány svými orgány. Jsou to:

a, Sněm ZOJ, který je nejvyšším orgánem jednotky a je oprávněn rozhodovat o všech věcech příslušné ZOJ, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené VOJ, sněm ZOJ rovněž volí ostatní dále uvedené orgány ZOJ.

b, Rada ZOJ, která je vrcholným řídícím orgánem jednotky v době mezi sněmy a je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech příslušné ZOJ, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené VOJ nebo usnesení sněmu ZOJ.

c, Revizní komise ZOJ, která je kontrolním orgánem a kontroluje hospodaření ZOJ.

d, Vedoucí střediska (respektive kapitán přístavu), který je statutárním orgánem ZOJ.

Způsob ustavení, práva a povinnosti orgánů ZOJ dále stanoví Volební řád Junáka, Organizační řád Junáka a další vnitřní předpisy Junáka.

34. Zvláštní organizační jednotky Junáka:

a,  jsou organizačními jednotkami ve smyslu § 6 odst. 2. písm. e, Zákona o sdružování občanů a jednají svým jménem od svého vzniku,

b, mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele, kterým je Junáka jako celek,

c, nezřizují ani nesdružují další organizační jednotky nadané právní subjektivitou,

d, jsou založeny na základě zvláštního statutu, který je řádem Junáka schváleným Náčelnictvem Junáka. Ten určí poslání jednotky, strukturu, způsob ustavení, práva a povinnosti jejich orgánů a další náležitosti,

e, plní zvláštní úkoly v souladu se svým statutem a posláním Junáka (jako celku).

35. Junák jako celek může být zrušen pouze podle čl. 80 těchto stanov usnesením Valného sněmu Junáka, který také rozhodne, jak má být naloženo s jměním Junáka, a určí likvidátora.

36. Organizační jednotky Junáka mohou být zrušeny pouze usnesením svého sněmu nebo rozhodnutím svého zakladatele, na něhož vždy přecházejí všechna práva a závazky zrušené organizační jednotky.

37. Organizační jednotky jsou odpovídajícím způsobem zastoupeny v orgánech svého zakladatele. Způsob zastoupení určí vnitřní předpisy Junáka.

38. Organizační jednotky jsou daňovými subjekty (podrobnosti stanoví Hospodářský řád Junáka).

39. Organizační jednotky mohou nabývat práva a zavazovat se v rozsahu své působnosti. V souladu s právními předpisy mohou vykonávat hospodářskou činnost.

40. Organizační jednotky mohou být při své činnosti podporovány Sdružením přátel Junáka, tvořeným příznivci Junáka.

41. Mimo organizační strukturu Junáka stojí čestná jednotka – Svojsíkův oddíl.

 

Hlava sedmá

Usnášení, závazné předpisy a rozhodnutí pro činnost

42. Všechny orgány Junáka se usnášejí zjevným hlasováním, na přání alespoň čtvrtiny přítomných hlasováním tajným. Rozhoduje prostá většina přítomných za účasti alespoň poloviny k hlasování oprávněných členů příslušného orgánů, pokud Stanovy Junáka nebo jiné vnitřní předpisy či rozhodnutí nestanoví jinak.

43. Všechny jednotky a orgány Junáka se při své činnosti řídí právními předpisy a vnitřními předpisy a rozhodnutími. Jsou to:

a, Stanovy Junáka

b, usnesení Valného sněmu Junáka

c, řády Junáka

d, usnesení Náčelnictva Junáka

e, směrnice Junáka

f, rozhodnutí výkonné rady Junáka

g, pokyny a rozhodnutí zpravodajů Výkonné rady Junáka

h, předpisy a rozhodnutí orgánů organizačních jednotek v rozsahu jejich působnosti.

Junák se rovněž řídí stanovami WOSM a WAGGGS a závaznými usneseními jejich orgánů.

44. Řády jsou dlouhodobě platné předpisy, které v návaznosti na Stanovy Junáka určují hlavní úkoly, práva a povinnosti členů, jednotek a orgánů Junáka  a upravují vnitřní život Junáka. Řády Junáka schvaluje, není-li ve Stanovách  Junáka uvedeno jinak, Náčelnictvo Junáka a podepisují je náčelní dívčího kmene, náčelník chlapeckého kmene a starosta Junáka.

45. Usnesení Náčelnictva Junáka jsou rozhodnutí, jimiž náčelnictvo plní povinnost uloženou mu stanovami, nebo jimi zavazuje:

a, své členy, nebo

b, Výkonnou radu Junáka a její členy, nebo

c, organizační jednotky či orgány jím zřízené a jejich členy.

46. Směrnice Junáka jsou předpisy vydávané Výkonnou radou Junáka,

a, k jejich vydání byla Výkonná rada Junáka zmocněna řádem Junáka nebo usnesením Náčelnictva Junáka, nebo

b, které podrobněji rozpracovávají ustanovení některého řádu, nebo

c, jimiž Výkonná rada Junáka naplňuje jiné své úkoly a jejich platnost je časově omezena.

47. Rozhodnutí Výkonné rady Junáka jsou akty, kterými Výkonná rada Junáka naplňuje své úkoly a nemají charakter obecního předpisu. Rozhodnutím výkonné rady je i samostatný právní úkon starosty či místostarosty v rozsahu jejich pravomocí.

48. Pokyny zpravodajů Výkonné rady Junáka jsou obdobné předpisy jako směrnice junáka, které však schvalují zpravodajové v rozsahu svých kompetencí stanovených řády a směrnicemi. Ve stejném rozsahu mohou činit i další rozhodnutí, která nemají charakter předpisu.

49. Předpisy a rozhodnutí ve čl.43 jsou seřazeny podle síly od nejvyšší po nejnižší. Pokud předpis nebo rozhodnutí nižší síly je v rozporu s předpisem nebo rozhodnutím vyšší síly, platnost sporné části nebo celého předpisu či rozhodnutí nadřízený orgán zruší nebo pozastaví. Tím není dotčen postup podle čl. 126 až 138.

50. Pokud je některé z ustanovení předpisů nebo rozhodnutí podle čl. 43 v rozporu s ustanovením předpisu nebo rozhodnutí stejné síly, použije se přednostně ustanovení, které obsahuje zvláštní úpravu oproti obecné. Nelze-li určit, které ustanovení je obecné a které zvláštní, použije se přednostně ustanovení pozdějšího předpisu nebo rozhodnutí.

51. Předpisy a rozhodnutí uvedené ve čl.43 má právo vykládat orgán, který je přijal, nebo orgán, který je k tomu touto nebo vyšší normou zmocněn.

52. Další předpisy a rozhodnutí mohou vydávat orgány Junáka nebo činovníci, pokud je k tomu zmocní některý z řádu Junáka, ten také stanoví rozsah a působnost takového zmocnění.

 

Hlava osmá

Statutární orgány, jednání jménem Junáka a jeho organizačních jednotek

53. Statutárním orgánem Junáka je starosta Junáka. Způsob jeho ustavení do funkce určují Stanovy Junáka. O ustavení starosty a místostarosty do funkce s pořizuje notářsky ověřený zápis.

54. Starosta je oprávněn samostatně jednat jménem Junáka ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny Valnému sněmu Junáka nebo Náčelnictvu Junáka. Za toto jednání nese plnou právní odpovědnost.

55. Starosta smí písemně zmocnit další členy Výkonné rady Junáka, jiné činovníky nebo orgány Junáka, případně jiné fyzické či právnické osoby k jednání jménem Junáka. Toto zmocnění musí mít všechny náležitosti plné moci. Starosta pak nese plnou odpovědnost za právní úkony, které byli v rámci takového zmocnění provedeny.

56. Právní úkony, které starosta učiní v rozporu s pro něj závazným vnitřním předpisem či rozhodnutím Junáka, jsou platné. Starosta je pak Junáku odpovědný za právní důsledky takového jednání a odpovídá Junáku za škodu, která tím vznikla.

57. Starosta není Junáku odpovědný za škodu způsobenou tím, že učinil právní úkon, jehož provedení mu bylo uloženo pro něj závazným vnitřním předpisem či rozhodnutím Junáka, pokud tento úkon nebyl v rozporu s právními předpisy.

58. Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti stautárního orgánu junáka, zejména tedy vše, co je v článcích 54 až 57 určeno starostovi junáka. Pro platnost právních aktů není rozhodující, zda je vykonal starosta, či místostarosta.

59. Statutárním orgánem vyšší organizační jednotky Junáka je předseda její rady. Způsob ustavení předsedy a místopředsedy do funkce určují Stanovy Junáka a další vnitřní předpisy a rozhodnutí, zejména Volební řád junáka a Systemizace Junáka.O ustavení předsedy a místopředsedy rady vyšší organizační jednotky do funkce s pořizuje zápis rozhodnutí příslušného orgánu, který potvrzuje starosta Junáka jako statutární orgán zakladatele.

60. Předseda rady vyšší organizační jednotky je oprávněn samostatně jednat jménem této jednotky v rozsahu určeném Stanovami Junáka. Ustanovení článků 55 až 58 se vztahují na předsedu a místopředsedu vyšší organizační jednotky obdobně.

61. Statutárním orgánem základní organizační jednotky Junáka je vedoucí střediska (respektive kapitán přístavu). Způsob ustavení vedoucího a jeho zástupce do funkce určují Stanovy Junáka a další vnitřní předpisy a rozhodnutí, zejména Volební řád Junáka a Systemizace Junáka. O ustavení vedoucího základní organizační jednotky a jeho zástupce do funkce se pořizuje zápis rozhodnutí příslušného orgánu, který potvrzuje statutární orgán vyšší organizační jednotky, jež je zakladatelem příslušné základní organizační jednotky.

62. Vedoucí základní organizační jednotky je oprávněn samostatně jednat jménem této jednotky v rozsahu určeném Stanovami Junáka. Ustanovení článků 55 až 58 se vztahují na vedoucího základní organizační jednotky a jeho zástupce obdobně.

63. Způsob ustavení statutárního orgánu zvláštní organizační jednotky a způsob jeho jednání stanový statut této zvláštní organizační jednotky. Pokud tento statut nestanoví jinak, platí ustanovení článků 55 až 58 obdobně.

 

Hlava devátá

Ústřední orgány Junáka a jejich ustavení

64. Ústředními orgány Junáka jsou:

a, Valný sněm Junáka

b, Náčelnictvo Junáka v čele s náčelní dívčího kmene a náčelníkem chlapeckého kmene,

c, Ústřední revizní komise Junáka v čele s předsedou,

d, Rozhodčí a smírčí rada Junáka v čele s předsedou,

e, Výkonná rada Junáka v čele se starostou.

65. Řádný Valný sněm Junáka volí:

a, náčelní a místonáčelní dívčího kmene,

b, náčelníka a místonáčelníka chlapeckého kmene,

c, členy Náčelnictva Junáka,

d, členy Ústřední revizní komise Junáka,

e, členy Rozhodčí a smírčí rady Junáka.

66. O vyhlášeném výsledku voleb na Valném sněmu Junáka se pořizuje notářsky ověřený zápis. V případě, že z některý z delegátů vznese v průběhu sněmu námitku proti průběhu či výsledku voleb, rozhodne o dalším postupu svým usnesením Valný sněm Junáka. Pokud sněm žádné usnesení nepřijme, je vyhlášený výsledek voleb platný. Pokud není námitka vznesena do konce sněmu, nemůže již být výsledek voleb napaden později.

67. Příprava a průběh voleb se řídí Volebním řádem Junáka, který schvaluje Náčelnictvo Junáka a předkládá jej k potvrzení Valnému sněmu Junáka. Pokud sněm znění volebního řádu nepřijme, ukončí tak jeho platnost a musí svým usnesením přijmout volební řád nový.

68. Náčelní dívčího kmene (dále jen DK) a místonáčelní DK volí jen ženy – delegátky sněmu. Náčelníka chlapeckého kmene (dále jen CHK) a místonáčelníka CHK volí jen muži – delegáti sněmu. Ostatní členy ústředních orgánů volí všichni delegáti a delegátky společně.

69. Za členy Náčelnictva Junáka podle čl. 65 písm. c, volí sněm pět žen a pět mužů. Pokud jedněch či druhých kandiduje menší počet, zůstávají jejich mandáty neobsazené a počet členů Náčelnictva Junáka se tak dočasně sníží.

70. Za členy Ústřední revizní komise Junáka podle čl. 65 písm.d,  volí sněm sedm členů či členek Junáka bez ohledu na pohlaví. Pokud je počet kandidátů nižší než sedm, může Ústřední revizní komise Junáka kooptovat další členy až na plný počet podle článku 76.

71. Za členy Rozhodčí a smírčí rady Junáka podle čl. 65 písm. e,  volí sněm pět členů či členek Junáka bez ohledu na pohlaví. Pokud je počet kandidátů nižší než pět, může Rozhodčí a smírčí rada Junáka kooptovat další členy až na plný počet podle článku 76.

72. Ve volbách podle čl. 65 jsou vždy zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů, a to bez ohledu na počet těchto hlasů. Při rovnosti hlasů sněm rozhodne svým usnesením o tom, kdo z kandidátů má přednost. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky na příslušnou funkci v pořadí podle obdržených hlasů.

73. Pokud v období mezi volbami zanikne mandát náčelní DK, přebírá jej místonáčelní DK, její původní mandát místonáčelní tím zaniká. Pokud v období mezi volbami zanikne mandát místonáčelní DK, Náčelnictvo Junáka zvolí novou místonáčelní ze svého středu, tím zaniká její původní mandát členky Náčelnictva Junáka.

74. Ustanovení čl. 73 platí obdobně pro mandát náčelníka CHK, respektive místonáčelníka CHK.

75. Pokud zanikne v období mezi volbami mandát některého z členů Náčelnictva Junáka, přebírá jeho mandát náhradník, který je stejného pohlaví, obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a nepřestal splňovat podmínky pro její výkon. Pokud žádný náhradník splňující tyto podmínky není, mandát zůstává neobsazen a počet členů Náčelnictva Junáka se tak dočasně sníží.

76. Pokud zanikne mandát některého z členů Ústřední revizní komise Junáka, nebo z členů Rozhodčí a smírčí rady Junáka, přebírá jeho mandát náhradník, který obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a nepřestal splňovat podmínky pro její výkon.Pokud žádný náhradník splňující tyto podmínky není, příslušný orgán kooptuje nového člena z řad členů Junáka. Tato kooptace nabývá platnosti potvrzujícím usnesením Náčelnictva Junáka.

 

Hlava desátá

Valný sněm Junáka

77. Valný sněm Junáka (dále jen „sněm“) je nejvyšším orgánem Junáka.

78. Sněm je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň polovina oprávněných delegátů podle článku 85.

79. Sněm schvaluje, mění a vykládá Jednací řád Valného sněmu Junáka a řídí se jím při svém jednání. Jednací řád je schválen, změněn nebo vyložen, vysloví-li se tak nadpoloviční většina přítomných delegátů sněmu. Návrh jednacího řádu Valného sněmu Junáka zveřejní Náčelnictvo Junáka alespoň 30 dnů před sněmem.

80. Výhradně sněmu přísluší třípětinovou většinou na sněmu přítomných delegátů:

a, schvalovat, případě měnit stanovy Junáka,

b, rozhodovat o zániku Junáka nebo o omezení jeho samostatnosti či svrchovanosti.

81. Sněmu přísluší volit činovníky ústředních orgánů podle čl. 65.

82. Sněm prostou většinou přítomných delegátů s oprávněným hlasem:

a, schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření předloženou Náčelnictvem Junáka,

b, bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise Junáka a zprávu Rozhodčí a smírčí rady Junáka,

c, přijímá usnesení závazná pro všechny členy a orgány Junáka.

83. Návrhy usnesení, o nichž sněm hlasuje podle čl.82 písm. c, mohou předkládat pouze:

a, Náčelnictvo Junáka

b, Výkonná rada Junáka

c, Sněm OS

d, Ústřední revizní komise Junáka ve věcech, které spadají do její působnosti,

e, Rozhodčí a smírčí rada Junáka ve věcech, které spadají do její působnosti,

f, sněmy vyšších organizačních jednotek

g, krajské nebo okresní rady Junáka za předpokladu, že společný návrh předkládají alespoň tři tyto orgány,

h, orgány, nebo osoby, které k tomu zmocní Jednací řád Valného sněmu Junáka, ten současně stanoví způsob předkládání těchto návrhů.

Jednací řád může dále omezit právo předkládat návrhy usnesení, nebo vymezit, o kterých usneseních bude sněm jednat. Návrhy předložené podle písm. c, až h, musejí být doručeny Výkonné radě Junáka alespoň 14 dní před sněmem.

84. Pokud delegát v průběhu sněmu dojde k závěru, že přijetí některého z usnesení bylo v rozporu se schváleným Jednacím řádem Valného sněmu Junáka, může proti takovému postupu podat námitku. O námitce rozhodne sněm hlasováním. Pokud sněm námitku přijme, je napadené usnesení zrušeno, jinak zůstává platné. Po skončení Valného sněmu Junáka již jeho usnesení nelze napadnout z důvodu, že byla přijata v rozporu se schváleným Jednacím řádem Valného sněmu Junáka.

85. Delegáti sněmu jsou:

a, činovníci Junáka zvolení organizačními jednotkami v poměru k počtu jejich členů,

b, členové Náčelnictva Junáka, Ústřední revizní komise Junáka a Rozhodčí a smírčí rady Junáka.

86. Počet delegátů sněmu zvolených podle čl. 85 písm. a, a způsob jejich volby stanoví Volební řád a směrnice vydaná Výkonnou radou Junáka tak, aby jejich počet činil alespoň čtyři pětiny všech delegátů.

87. Každý delegát sněmu má pouze jeden hlas, i když zastává několik činovnických funkcí.

88. Sněm svolá Výkonná rada junáka vždy, pokud

a, ji tím pověří usnesení Náčelnictva Junáka, nebo

b, uplynulo více než 42 měsíců od konání posledního řádného sněmu, nebo

c, není obsazena funkce jednoho z náčelníků déle než 30 dnů, nebo

d, písemně o to požádá alespoň 1/3 delegátů posledního sněmu, nebo

e, písemně o to požádá alespoň jedna čtvrtina všech činovníků Junáka, nebo

f, usnesením krajského sněmu o to požádá alespoň 1/3 junáckých krajů, nebo

g, Náčelnictvo Junáka po dobu 12 měsíců nepřijme žádné usnesení.

89. Výkonná rada Junáka může rovněž svolat sněm, nepřijme-li Náčelnictvo Junáka žádné usnesení ve věci, kterou mu po dobu alespoň šesti měsíců opakovaně předkládala k rozhodnutí jako věc zásadního významu pro hnutí.

90. Sněm může být řádný nebo mimořádný. Za řádný sněm se považuje sněm, na němž proběhne úplná volba orgánů Junáka podle čl. 65. Řádný sněm se koná zpravidla jednou za tři roky, nejpozději však do 42 měsíců od konání posledního sněmu.

91. V období mezi řádnými sněmy může být svolán mimořádný sněm, který má stejné pravomoci jako sněm řádný, s výjimkou úplné volby orgánů Junáka podle čl. 65, a řídí se stejnými pravidly. Delegáty mimořádného sněmu podle článku 85 písm. a, jsou:

a, delegáti, kteří příslušnou organizační jednotku zastupovali na posledním Valném sněmu Junáka, nebo

b, delegáti nově zvolení na sněmu příslušné organizační jednotky v počtu odpovídajícím počtu delegátů na posledním Valném sněmu Junáka.

O výběru jedné z těchto alternativ rozhodne rada příslušné jednotky.

92. V obdobích mezi sněmy může Náčelnictvo Junáka vyhlásit korespondenční hlasování o otázkách, které jsou v pravomoci sněmu s výjimkou těch, které jsou uvedeny v článku 80. Tohoto hlasování jsou oprávněni se účastnit členové Junáka, kteří by byli oprávněnými delegáty mimořádného sněmu podle článku 91. Hlasování se děje písemně podle směrnice vydané Výkonnou radou Junáka na základě usnesení Náčelnictva Junáka. Pokud se hlasování zúčastní alespoň polovina všech oprávněných osob a většina z nich se vysloví pro přijetí návrhu, je výsledek hlasování po jeho zveřejnění považován za právoplatné usnesení sněmu.

 

Hlava jedenáctá

Náčelnictvo Junáka

93. Náčelnictvo Junáka (dále jen „náčelnictvo“ nebo NJ) je vrcholným orgánem Junáka v období mezi sněmy. Přísluší mu rozhodovat o všech věcech, které nejsou ve výhradní kompetenci sněmu. Při své činnosti se řídí stanovami a usnesením sněmu. Ze své činnosti se odpovídá Valnému sněmu Junáka.

94. Členy NJ jsou:

a, náčelní a místonáčelní DK,

b, náčelník a místonáčelník CHK,

c, členky a členové zvolení podle čl. 69,

d, po jednom zástupci z každého junáckého kraje, o jeho způsobu volby nebo jmenování a délce funkčního období rozhodne příslušný junácký kraj na svém sněmu,

e, náčelní či náčelník a místonáčelník či místonáčelní kmene OS zvolení na sněmu kmene OS,

f, hlavní kapitánka či kapitán vodních skautů

95. Členové NJ nesmějí být v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru dle zákoníku práce vůči Junáku nebo vůči kterékoliv z jeho organizačních jednotek. Pokud člen NJ vstoupí do takového zaměstnaneckého nebo obdobného poměru, jeho mandát člena NJ tím zaniká. Získá-li osoba, která je vůči Junáku nebo kterékoliv z jeho organizačních jednotek v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru mandát člena NJ, musí svůj zaměstnanecký nebo jiný obdobný poměr ukončit nejpozději do 3 měsíců od převzetí mandátu, jinak mandát zaniká.

96. Mandát členů NJ zaniká podle čl. 19.

97. Výjimku z ustanovení čl. 95 může povolit NJ, je-li pro ni dvoutřetinová většina hlasů všech členů, a to jen na dobu nezbytně nutnou. Stejně může NJ povolit výjimku z obdobných ustanovení čl. 123 a 133.

98. NJ zejména:

a, odpovídá za to, aby byla naplňována vůle hnutí vyjádřená v usneseních Valného sněmu Junáka,

b, schvaluje strategické a koncepční záměry Junáka,

c, určuje základní směry skautské výchovy a dbá, aby všechny orgány Junáka podporovali výchovnou činnost v Junáku,

d, ustavuje metodické skupiny pro jednotlivé oblasti skautské výchovy a projednává jejich návrhy,

e, projednává nálezy Ústřední revizní komise Junáka a rozhodčí a smírčí rady Junáka,

f, přijímá další usnesení, kterými řídí činnost svoji a orgánů či osob jí ustavených, jmenovaných či pověřených.

99. Výhradně NJ přísluší:

a, schvalovat řády závazné pro všechny členy a orgány Junáka,

b, schvalovat rozpočet a plán činnosti ústředních orgánů Junáka,

c, jmenovat starostu Junáka a Výkonnou radu Junáka, určit v rámci Stanov Junáka meze jejich pravomocí, ukládat jim úkoly a kontrolovat jejich plnění,

d, stanovit výši odvodů z členských příspěvků pro vyšší organizační jednotky a pro ústředí,

e, rozhodnout o kolektivním členství Junáka v jakékoliv organizaci nebo o ukončení tohoto členství.

100. NJ rozhoduje výhradně prostřednictvím usnesení, přijatým na zasedání NJ v souladu s Jednacím řádem Náčelnictva Junáka. Jednací řád je schválen, změněn a případně vyložen, vysloví-li se pro to nadpoloviční většina přítomných členů NJ.

101. Usnesení NJ jsou přijata, pokud splňují tyto podmínky:

a, jsou předložena v souladu s jednacím řádem,

b, v okamžiku jejich přijetí je přítomna alespoň polovina členů NJ,

c, pro jejich přijetí se vysloví nadpoloviční většina přítomných členů NJ,

d, jsou dodržena ustanovení hlavy sedmé a čl. 104.

102. Žádný orgán či osoba nejsou oprávněny jednat jménem NJ a převzít jeho pravomoci, a NJ k tomu ani nemůže žádnou osobu či orgán zmocnit.

103. V čele NJ stojí náčelní DK a náčelník CHK. Svolávají jednání NJ a řídí je, tj. navrhují pořad jednání NJ a jednáním předsedají nebo jejich předsedáním pověřují další členy NJ. Činí tak zpravidla po vzájemné dohodě a společně, nedojde-li k dohodě, střídají se v těchto pravomocích vždy po šestiměsíčních obdobích měřených od posledního řádného sněnu, přičemž začíná starší z nich.

104. Náčelní DK a náčelník CHK jsou každý samostatně oprávněni vetovat kterékoliv usnesení NJ s výjimkou rozhodnutí o svolání Valného sněmu Junáka. Pokud se pro vetované usnesení v opětovném hlasování vysloví alespoň tři pětiny ze všech členů NJ, kteří byli zvoleni Valným sněmem Junáka podle čl. 65 písm.a, až c, je usnesení přijato, v opačném případě je návrh usnesení považován za zamítnutý.

 

Hlava dvanáctá

Výkonná rada Junáka

105. Výkonná rada Junáka (VRJ) je vrcholným orgánem Junáka. Jejím úkolem je řídit činnost organizace v souladu se stanovami, usneseními sněmu, řády a usneseními Náčelnictev Junáka. Ze své činnosti se zodpovídá náčelnictvu a je mu podřízena.

106. Členy Výkonné rady Junáka jsou:

a, starosta, který je statutárním orgánem Junáka a řídí činnost VRJ,

b, místostarosta, který v plném rozsahu zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti,

c, 5 – 9 členů pověřených výkonem zpravodajských funkcí.

107. Členové VRJ nemohou být zároveň členy náčelnictva.

108. Na členy VRJ se obdobně vztahuje zákaz zaměstnaneckého poměru podle čl. 95, s výjimkou případu, kdy člen VRJ vykonává svou funkci člena VRJ jako zaměstnání.

109. Návrh na složení VRJ předkládá Náčelnictvu Junáka kandidát na starostu jako součást své kandidatury a VRJ je náčelnictvem jmenovaná zároveň se starostou. VRJ a starosta se ujímají svých funkcí okamžikem schválení složení VRJ náčelnictvem. Jmenováním nové VRJ končí mandát předchozí VRJ.

110. NJ nemůže VRJ odvolat, pouze může jmenovat VRJ novou. Jednotlivé členy VRJ smí náčelnictvo jmenovat a odvolávat pouze na návrh starosty.

111. VRJ se schází dle potřeby nejméně však šestkrát do roka. Zasedání VRJ se mohou jako hosté zúčastnit i náčelní a náčelník, které je starosta povinen na jednání VRJ zvát.

112. VRJ předloží po svém jmenování náčelnictvu plán činnosti ve lhůtě stanoveném náčelnictvem. Každoročně předkládá náčelnictvu zprávu o své činnosti, plán činnosti na následující období a návrh rozpočtu. VRJ zodpovídá za dodržování rozpočtu.

113. VRJ může náčelnictvu předkládat ke schválení návrhy strategických materiálů, řádů či dalších usnesení.

114. Náčelnictvo Junáka je oprávněno zrušit nebo pozastavit svým usnesením platnost kteréhokoliv předpisu či rozhodnutí, který přijala VRJ nebo její zpravodajové. Náčelní DK a náčelník CHK jsou oprávněny svým společným rozhodnutím pozastavit na 14 dnů platnost kterékoliv směrnice VRJ či pokyny zpravodajů VRJ, dojdou-li k přesvědčení, že je v rozporu s vůlí náčelnictva. Pokud se ke sporné normě ve lhůtě 14 dnů nevyjádří náčelnictvo svým usnesením, norma nabude platnosti.

115. VRJ zřizuje pro řešení úkolů jí příslušejících odbory nebo komise, svěřuje jim úkoly a sleduje jejich plnění. Do vedení těchto orgánů jmenuje činovníky, kteří jsou za jejich činnost odpovědni VRJ.

116. Starosta řídí činnost VRJ, jedná jejím jménem a plně odpovídá za její činnost. Vykonává všechny pravomoci, které jsou svěřeny VRJ jako celku, nebo jejich výkonem pověří další členy VRJ, případně jiné osoby nebo orgány. Starosta nese plnou odpovědnost za rozhodnutí, provedené v rámci takového pověření.

117. Pokud starosta ukončí výkon své funkce, aniž by byl jmenován starosta nový, stává se starostou bez dalšího místostarosta. V případě, že by místostarosta funkci nemohl nebo odmítl převzít, stává se starostou nejstarší ze členů ze členů VRJ, který je schopen a ochotně funkci převzít. Pokud žádný takový člen VRJ není, přecházejí pravomoci a úkoly starosty na staršího z dvojice náčelní DK – náčelník CHK. Ten neprodleně zajistí jmenování nového starosty a VRJ.

118. Jednotlivý členové VRJ plní úkoly a vykonávají pravomoci, které:

a, jim jsou jako zpravodajům svěřeny příslušnými řády a dalšími vnitřními předpisy Junáka,

b, spadají do kompetence VRJ jako celku a starosta je svěřil do jejich osobní odpovědnosti.

119. VRJ rozhoduje o vyloučení dospělého člena Junáka. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 116 a čl.129.

 

Hlava třináctá

Ústřední revizní komise Junáka

120. Ústřední revizní komise Junáka (dále jen ÚRKJ) reviduje veškeré hospodaření Junáka. O své činnosti podává zprávu sněmu. V mezidobí mezi sněmy podává zprávy Náčelnictvu Junáka a Výkonné radě Junáka, ty rovněž uvědomí o zjištěných závadách. Náčelnictvo Junáka a Výkonná rada Junáka jsou povinni zjednat v rámci svých možností nápravu a podat o tom zprávu ÚRKJ ve lhůtě stanovené Revizním řádem Junáka.

121. Jednání ÚRKJ řídí předseda, kterého ze svého středu volí členové ÚRKJ. Předsedu ÚRKJ zastupuje obdobně zvolený místopředseda.

122. Předseda ÚRKJ se zúčastňuje zasedání Náčelnictva Junáka jako host.

123. Výkon funkce člena ÚRKJ je neslučitelný s výkonem jiné funkce v ústředních orgánech Junáka. Na členy ÚRKJ se vztahuje obdobně článek 95.

124. Činnost ÚRKJ se řídí Revizním řádem Junáka, který schvaluje Náčelnictvo Junáka.

125. Mandát členů ÚRKJ zaniká podle čl. 19.

 

Hlava čtrnáctá

Rozhodčí a smírčí rada Junáka

126. Rozhodčí a smírčí rada Junáka (RSRJ) je ústřední orgán Junáka, který řeší závažné spory uvnitř organizace a který rovněž dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovali v souladu s právním řádem ČR, stanovami a závaznými rozhodnutími orgánů WOSM, WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky Junáka, Stanovami Junáka, jeho vnitřními předpisy a rozhodnutími. RSRJ rozhoduje pouze v záležitostech týkajících se vnitřního chodu organizace a nevydává nálezy ve věcech, které jsou výlučně kompetenci státních orgánům.

127. RSRJ může zrušit usnesení (rozhodnutí) kteréhokoliv orgánu Junáka, pokud je v rozporu s předpisem či rozhodnutím vyšší síly. Návrh na zrušení usnesení (rozhodnutí) musí podat Náčelnictvo Junáka, Výkonná rada Junáka, ÚRKJ nebo některá z krajských rad. RSRJ nemůže zrušit usnesení Valného sněmu Junáka. Usnesení je zrušeno, pokud RSRJ nerozhodne jinak, dnem vyhlášení nálezu. Zruší-li RSRJ ze závažných důvodů některé usnesení (rozhodnutí) se zpětným účinkem, rozhodne zároveň o zrušení nebo ponechání v platnosti navazujících usnesení (rozhodnutí) a provedených úkonů. Dbá při tom na ochranu práv nabytých v dobré výře.

128. RSRJ rozhoduje v době mezi Valnými sněmy o výkladu stanov a usnesení Valného sněmu Junáka. Rozhodnutí o výkladu stanov, nebo usnesení Valného sněmu Junáka je konečné a změnit je může pouze Valný sněm Junáka.

129. RSRJ přezkoumává každé rozhodnutí o vyloučení dospělého člena Junáka a může je zrušit. Rozhodnutí o vyloučení dospělého člena Junáka není platné, dokud k němu RSRJ nevydá své rozhodnutí.

130. RSRJ řeší spory mezi orgány nebo činovníky v Junáku, pokud s tím zúčastněné strany souhlasí a spor jí k rozhodnutí předloží Náčelnictvo Junáka, Výkonná rada Junáka nebo některá z krajských rad Junáka.

131. RSRJ usiluje o to, aby každý spor byl řešen smírně. Dbá při tom, aby jeho účastníci i další orgány a činovníci Junáka postupovali v souladu se závaznými předpisy a v duchu skautského slibu a zákona. RSRJ rovněž dbá na to, aby každý z účastníků sporu měl spravedlivou možnost obhájit před RSRJ své stanovisko a názor.

132. RSRJ se při svém jednání řídí Řádem Rozhodčích a smírčí rady Junáka, který schvaluje Náčelnictvo Junáka. Svá rozhodnutí vydává formou nálezu, který musí schválit nadpoloviční většina členů RSRJ. Nálezy jsou veřejné, tj. přístupné všem členům Junáka a jsou zveřejňovány obdobným způsobem jako řády a další vnitřní předpisy Junáka.

133. Členové RSRJ nemohou vykonávat žádnou jinou funkci v ústředních orgánech Junáka a vztahuje se na ně obdobně článek 95.

134. Jednání RSRJ řídí předseda, kterého ze svého středu volí členové RSRJ, zastupuje ho obdobně zvolený místopředseda.

135. Předseda RSRJ se zúčastňuje zasedání Náčelnictva Junáka jako host.

136. RSRJ může na svá jednání přizvat odborníky ke konzultacím nebo zřizovat odborné pracovní skupiny.

137. Obdobné orgány mohou zřizovat sněmy VOJ s působností pro příslušnou VOJ.

138. Mandát členů RSRJ zaniká podle čl.19.

 

Hlava patnáctá

Jmění Junáka

139. Jmění Junáka (jako celku) a jeho organizačních jednotek (dále jen jmění) tvoří souhrn majetku (věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot) a závazků.

140. Zdroji jmění jsou:

a, členské příspěvky,

b, výtěžky z akcí pořádaných Junákem,

c, výtěžky z majetku Junáka,

d, subvence a dotace,

e, dary,

f, příspěvky sponzorů,

g, majetková účast v obchodních společnostech,

h, jiné zdroje.

141. Junák a všechny jeho organizační jednotky nakládají se jměním v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy a rozhodnutími.

142. Organizační jednotky nabývají svého majetku a jsou pověřovány správou majetku Junáka (jako celku) a jsou oprávněny s tímto majetkem nakládat v rozsahu své působnosti, pokud stanovy nestanoví jinak.

143. Jakákoliv dispozice (například prodej, darování, zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka.

144. Výši členských příspěvků stanovují pro své členy základní organizační jednotky. Výši odvodů z členských příspěvků pro Junáka (jako celek) stanoví Náčelnictvo Junáka. Výši odvodů z členských příspěvků pro vyšší organizační jednotky stanoví jejich rady až do výše maxima stanoveného Náčelnictvem Junáka.

145. Náčelnictvo Junáka každoročně schvaluje rozpočet ústředních orgánů Junáka a výroční zprávu o hospodaření za minulé období. Řádný Valný sněm Junáka pak schvaluje hospodaření ústředních orgánů Junáka za celé předchozí období.

146. Jmění zrušené organizační jednotky přechází na jejího zakladatele, který o něm rozhodne.

 

Hlava šestnáctá

Přechodná a závěrečná ustanovení

147. Pravomoci a odpovědnosti, které řády Junáka svěřují Ústřední radě Junáka, vykonává Výkonná rada Junáka, pokud si je Náčelnictvo Junáka svým usnesením nevyhradí do své kompetence.

148. Pravomoci  a odpovědnosti, které řády Junáka svěřují zpravodajům, jejichž funkce není ustanovena nebo obsazena, vykonává Výkonná rada Junáka.

149. Do doby jmenování starosty Junáka a Výkonné rady Junáka dle čl. 109 vykonává funkci starosty, místostarosty a Výkonné rady Junáka dosavadní starosta a místostarosta Junáka a členové ÚRJ, kteří nezískali volbami na X. Valném sněmu mandát člena ÚRKJ nebo RSRJ, nejdéle však do 30.4.2002. Pokud do té doby nedojde ke jmenování starosty Junáka a Výkonné rady Junáka dle čl. 109, ztrácí odstupující ÚRJ i tento dočasný mandát, statutárním orgánem Junáka se stává starší z dvojice náčelní – náčelník a svolá nejpozději do 30.6.2002 Valný sněm Junáka.

150. Zástupce kraje v NJ podle čl. 94 písm. d, jmenuje do 11.11.2001 příslušná krajská rada Junáka, pokud tak neučiní, má se za to, že tímto zástupcem je předseda/předsedkyně příslušné krajské rady. Do 31.12.2002 se pak sejde příslušný krajský sněm a rozhodne o svém zástupci, pokud tak neučiní, zůstane místo zástupce příslušného kraje neobsazeno až do rozhodnutí příslušného krajského sněmu.

 

Ing. František Šmajcl

Starosta Junáka

 

Zdeněk Pranč v.r.

Ing. Hana Vogeltanzová v.r.

Petr Mikeš v.r.

Náčelník ChK

náčelní DK

předseda RSRJ

 

 

 

Zpět k přehledu