Kdo jsou skauti a co je to skauting

Na tyto otázky je několik možných odpovědí. Každá z nich představuje jede rozměr skautingu, jeden možný pohled na naši identitu. Každá z odpovědí nás zavazuje ke spoustě věcí, teprve jejich souhrn pak charakterizuje skauting v jeho celistvosti.

 

Odpověď první: Skauting je idea vycházející ze třech základních principů:

-         Povinnost k Bohu, chápána jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální, jako odpovědnost vůči nejvyšší Pravdě a Lásce.

-         Povinnost vůči ostatním, chápána jako věrnost vlasti, jako snaha o mír a o vzájemné pochopení mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami, jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě.

-         Povinnost vůči sobě, chápána jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

 

 

Odpověď druhá: Skauting je celosvětové hnutí, které překračuje všechny hranice: politické, náboženské, sociální, kulturní, národní i etické!

Junák je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich posláním, principům a metodám. Junák je rovněž členem organizace dospělých skautů ISGF (dříve IFOFSAG).

 

Odpověď třetí: Skauting je metoda výchovy a sebevýchovy vedoucí k životnímu stylu! Skautská soustava výchovy, sebevýchovy a rozvoje charakteru odpovídá věku i potřebám jednotlivých členů. Je založena zejména na:

-         dodržování skautského slibu a zákona

-         službě společnosti

-         týmové práci v malých skupinkách

-         pobytu a činnosti v přírodě

-         využívání skautské symboliky

-         využívání her

-         neustálém osobním rozvoji

-         učení se prostřednictvím praktických činností

-         spolupráci mladých lidí s dospělými

-         činnostech zajímajících mladé lidi

-         rozvíjení užitečných dovedností

 

Junák je organizace českého skautingu!

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Vypsáno ze strategie Junáka.