Poslání skautingu 

 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celí život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy, stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Sloužíme nejvyšší Pravdě a Lásce, ta od nás očekává důvěryhodnou a obětavou službu naplňovanou každý den a poctivé hledání duchovních hodnot.

Sloužíme dětem a mládeži, ti od nás očekávají zábavu, zážitky, romantiku, kamarády, možnost uplatnit se.

Sloužíme přírodě, ta očekává vědomí sounáležitosti, krásy a života samého, poučenou ochranu a péči.

Sloužíme vlasti, společnosti a obci. Zde je očekávána náplň volného času dětí, pomoc a spolupráce při řešení celospolečenských problémů ( drogy, soudržnost rodin apod. ), občanská angažovanost, veřejně prospěšná činnost.

Pomáháme dnešní i zítřejší Evropě, která očekává solidaritu, toleranci, podporu míru, náš pocit sounáležitosti, vyjádření vlastní představy o její budoucnosti a našeho přínosu.

Vycházíme vstříc rodičům "našich" dětí. Ti od nás očekávají smysluplné zaměstnání svých dětí, jejich bezpečnost, solidní a spolehlivý přístup, spolupráci při výchově.

Naplňujeme potřeby činovníků a dalších dospělých členů hnutí, kteří očekávají zejména informační, právní a hmotné zázemí pro svou službu, kvalitní vzdělávání, pochopení, pomoc, toleranci, sebeuplatnění a naplnění volného času.

Spolupracujeme se světovým skautským hnutím, které od nás očekává zejména stabilitu, důvěryhodnost, otevřenost ke spolupráci, vysokou úroveň řízení, podporu hlavní strategie, pomoc rozvojovým zemím, obohacení světového skautingu českým přínosem.

Vypsáno ze strategie Junáka.