Historie světového skautingu v datech

 

V roce 1857 ( 22.2. ) -  se narodil zakladatel Robert BadenPowell – Zemřel 8.1.1941 v Nairi v Keni

V roce 1860 - se narodil Ernst Thompson Seton – zemřel 1946

V roce 1902 – Založil E.T.SetonWoodcraft Indians “ ( Zálesáčtí indiáni )

V roce 1907 – uspořádal R.BadenPowell první tábor na ostrůvku „ Browensea“ ( od 15.7. do 9.8. ), kterého se zúčastnilo 20 hochů.

V roce 1908 - vydání první skautské knihy „ Scouting for Boys“ od R.B.Powella

V roce 1908 – založení vodních skautů „ Sea Scouts

V roce 1909 – jsou první oddíly po celé Anglii, konal se první velký sraz ( relly ) za účasti 10 000 skautů, ( o rok později jich bylo již 100 000 organizovaných ) a začla organizace skautek

V roce 1909 – založen skauting v Chile, jedná se o první skauti mimo Anglii . V Evropě byl nejdříve založen v Německu ( Pfadfinder ), kde bylo zaměření především na brannou složku.

V roce 1909 – vyšlo první číslo časopisu pro vůdce oddílů a činovníků

V roce 1910 – Sestra náčelníka Agnes Baden-Powellová založila organizaci skautek „ Girl guides“.

V roce 1910 – Americký nakladatel William D.Boyce byl iniciátorem založení skautingu v USA s náčelníkem E.T.Setonem.

Po roce 1910 – vznikaly skautské organizace téměř ve všech evropských zemích : skandidávských, ve Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, v Čechách, Rusku, Finsku ( ilegálně ), Itálii, Rakousku, Španělsku, Maďarsku, Portugalsku, Švýcarsku, Srbsku a Rumunsku. Z asijských zemí zavedli skauting nejdříve Japonsko, Čína a Siam.

V roce 1914 – se zavedla výchova skautského dorostu – Vlčat s motivy Kiplingovi Knihy džunglí. Obdobně se v dívčím skautingu organizovala výchova malých děvčátek, skřítků ( Brownies ) – světlušek.

V letech 1914 – 1918 – dala světová válka skautům příležitost ke službě vlasti. Starší odcházeli do války. Hoši konali válečné služby jako poslíčci, hlídky na mostech a železnici, při pomocných pracech v nemocnicích, jako trubači za náletů atd. Námořní skauti sloužili také na majácích. Skauti vykonávali i předvojenský výcvik a 10 tisíc jich v Anglii položilo ve válce život za vlast.

V roce 1915 – opustil Seton organizaci amerických skautů, neboť nesouhlasil s válečným použitím skautů. Své Zálesácké Indiány si odvedl sebou a reorganizoval je jako Woodcraft League of America ( Americká zálesácká liga ). Po rozchodu Baden-Powell a Seton nikdy nevystupovali jako rivalové.

V roce 1917 – B.Powell napsal knihu „ Na pouti za úspěchem “, která byla věnována starším skautům. Starší chlapci nad 17 let byli nazváni „Roveři“ což značí poutníci a děvčata „Rangers“(  hraničářky ).

V roce 1918 – pro posílení ideje světového bratrství skautů byla založena Skautská esperantská liga ( Skolta esperantista ligo )

V roce 1919 – Dostali skauti pozemek Gilwell Park nedaleko Londýna. Byl zde malý zámeček ( tzv. bílý dům ) a hlavně velký přírodní park. Proto 8.9.1919 byla zde  zahájena první Lesní škola na světě, takzvaný „Gilwell“. Znakem je sekera zaťatá do polena. Absolovent Gillwelu dostává 2 dřevěné korálky z náhrdelníku náčelníka Dinizulu a má právo nosit šedorůžový šátek s tartanem ( kostkovanou látkou ) v cípu.

V roce 1920 – se v Anglii v Londýně ve velké výstavní hale v Olympii konalo 1. světové jamboree. Zúčastnilo se ho 8000 skautů z 34 zemí a z Československa zde bylo pouze 9 účastníků. Baden Powell se zde byl prohlášen světovým náčelníkem ( kromě B.Powella, už nikdo jiný nebyl nikdy zvolen světovým náčelníkem ). Ustavil se mezinárodní skautský výbor ( dnes používá název Světová organizace skautského hnutí ( WOSM )), z osob, které se zasloužily o skauting a byl zřízen mezinárodní skautský úřad s ředitelem H.S.Martinem. Členem  výboru byl zvolen i náš A.B.Svojsík. Mezinárodní úřad ustanovil konat Jamboree každý 4 rok v jiné zemi a každý 2 rok mezinárodní skautský kongres.

V roce 1922 – se koná v Paříži skautský kongres.

V roce 1924 – v lednu byl podán návrh na vlajku skautek ( zlatý trojlístek na modrém poli )

V roce 1924 – se koná 2. světové jamboree v Kodani za účasti skautů z 33 zemí. Z ČSR přijeli jen 3 skauti.V Evropě nebyla tehdy skautská organizace jen v porevolučním Rusku ( skauting tu byl odsouzen jako buržoazní instituce ) a v Albanii, kde později k ustanovení došlo. 

V roce 1925 – u příležitosti „Milostivého léta“ se konal v Římě sjezd katolických skautů ze 6 zemí.

V roce 1926 – byl kongres v Kanderstegu ve Švýcarsku, kde byl otevřen mezinárodní skautský útulek.

V roce 1927 – likvidovali skauting ve fašistické Itálii a nahradili jej jednotnou fašistickou organizací Balilla.

V roce 1928 – se konala mezinárodní konference skautek z 26 států v Maďarsku. Zde byla ustanovena jejich světová organizace ( WAGGGS ), jejichž náčelní se stala choť Baden-Powellová Olave, náčelní britských skautek od roku 1918.

V roce 1929 – bylo slaveno 3. světové jamboreeArrowe Parku  u Birkenneadu v Anglii „Jamboree dospělosti“ skautingu ( 21 let od jeho založení ), největší událost v dějinách skautingu a dosud největší rozmach v jeho dějinách za účasti 50 tisíc skautů z 69 zemí. Z ČSR sem přijelo 54 skautů. V uznání svých zásluh byl Baden-Powell Anglickým králem povýšen do stavu lordů ( přídomek „z Gilwellu“). Světová organizace hochů – skautů měla nyní ke 2 mil. Členů, podle počtu členů nejsilnější organizace byla americká ( přes 800 tisíc ) a britská ( 600 tisíc ).

V roce 1929 – se v řadě států  zavedl další stupeň dospělých skautů – oldskautů.

V roce 1931 – se v Praze konalo 1. Slovanské Jamboree za mezinárodní účasti.

V roce 1931 – se konalo první setkání roverů – „Moot“ v Kanderstegu ve Švýcarsku

31.7.1932 – V Alpách v Adelbodenu ve Švýcarsku byla Světovou asociací skautek otevřena chata „Our Chalet“ ( Naše chata ), kde probíhají mezinárodní kurzy skautek.

V roce 1933 – se konalo 4. světové jamboree v Maďarském Godollo za účasti 25 tisíc skautů z 34 zemí a naše Junáky zde reprezentovalo 330bratrů a sester. Skauting v Německu byl po uchopení moci Hitlerem likvidován a po anexi Rakouska, byl likvidován i tam.

V roce 1935 – v listopadu byla definitivně upravena a přijata světová vlajka.

V roce 1937  se koná 5. světové jamboree v Holandsku ve Vogelzangu za účasti 27 tis. skautů z více jak 50 zemí světa. Zde tábořilo i našich 314 Junáků. V té době bylo na světě 3 mil. Skautů.

V roce 1939 – se konal druhý Rover MootMonzie ve Skotsku.

 V nastalé válce skautské hnutí silně doplácelo na okupaci větší částí Evropy nacistickým Německem a jeho spojenci. Skauti utlačovaných zemí plnící povinnosti služby vlasti byli však zatýkáni a odvlékáni do koncentračních táborů, kde byli z nich mnozí umučeni, nebo popraveni. Někteří uprchli do neutrálních zemí a pak do Velké Británie, kde měli možnost pokračovat ve skautské činnosti a vstoupit event. do armád bojujících proti nacistickému Německu. Uprostřed války 4. ledna 1941 zemřel Baden-PowellKenijském Nyeri.

 Pořážka nacistického Německa a jeho spojenců otevřela novou epochu rozvoje skautského hnutí. Především byl obnoven život hnutí v osvobozených zemích, první z nich byla Itálie.

 Světová skautská organizace má být nadále spravována již jen mezinárodním výborem, světový náčelník nebude už volen. Čestný předseda výboru, švédský princ Gustav Adolf, zemřev v roce 1947. V čele mezinárodní skautské kanceláře stál J.S.Wilson.

V roce 1947 – se koná po 10 leté přestávce opět světové 6. jamboree jako „Jamboree míru“ v Moissonu ve Francii, poprvé bez Baden-Powella, ale zcela v jeho duchu. Vzdor poválečným potížím se sešlo přes 25 tisíc účastníků ze 70 zemí. Z Československa přijel zvláštní vlak s 500 účastníky.

 

 V dalších letech vzrůstá počet členských organizací, hlavně ze států, jež získali nezávislost. Naproti tomu jiné organizace zanikly v důsledku politických změn v jejích zemích : 1946 v Polsku, 1948 v Maďarsku, 1950 v Československu a v Číně ( zůstala jen na Tchaj-Wanu ), 1961 na Kubě.

 

V roce 1951  se konalo 7. světové jamboree v Rakousku. Jamboree se konalo v oblasti Solné komory u lázní Bad Ischl ( pro potíže v zemi dosud okupované jen 15 tis. účastníků )

V roce 1953 se ve Švýcarském Luzernu vytvořilo třetí světové skautské hnutí pro dospělé, kteří žijí podle skautských zásad IFOFSAG.

V roce 1955  se konalo 8. světové jamboree u Niagarských vodopádů v Kanadě ( poprvé mimo Evropu ). Zde do skautu pronikají novinky např. ve všech kuchyní se vařilo na dřevěném uhlí. Bylo to 1. Jamboree, které navštívila televizní kamera a také uragán Connie.

V roce 1957   se konalo 9. světové jamboree k oslavě jubilea Baden-Powellova ( 100 let od jeho narození ) i jubilea skautingu ( 50 let výročí založení ) v Suttonském přírodním parku v Anglii ( přes 34 tisíc skautů z 87 zemí ).

V roce 1958 – se sídlo světové skautské organizace bylo přeneseno z Londýna do Kanadské Ottawy.

V roce 1958 se zrodilo další Jamboree, tentokrát pro tisíce radioamatérů  Jamboree on the Air“ – JOTA. Koná se na rádiových vlnách každý rok.

V roce 1959  se konalo 10. světové jamboree na Filipínách Na místě zvaném Makiling Park – Laguna tábořilo přes 12000 skautů ze 44 zemí. ( Bambusové Jamboree )

V roce 1961 anglická Královna Alžběta II. slavnostně otevřela v srdci Londýna „Dům Baden-Powella“. Dům slouží k ubytování skautů a skutek. Konají se zde výstavy a kurzy a také je zde veliká skautská knihovna.

V roce 1963  se konalo 11. světové jamboree u Marathónu v Řecku. Zavítalo sem přes 10 tisíc skautů z 88 zemí světa.

V roce 1967 – se konalo 12. světové jamboree k diamantovému jubileu hnutí v Idahu v USA, jehož se zúčastnilo 12 tisíc skautů ze 107 zemí světa.

V roce 1968 - se sídlo světové skautské organizace bylo přeneseno z Kanadské Ottawy do Švýcarské Ženevy , kde se stal generálním sekretářem Laszlo Nagy.

V tomto roce byli v některých socialistických zemích obnoveny mimo rámec světové organizace – skautské organizace v Polsku, Jugoslávii a Československu. Brzy však vlivem událostí zanikly.

V roce 1971 – se konalo 13. světové jamboree v Japonsku pod horou Fudžijamou. Sešlo se zde 24 tis. skautů z 87 zemí. Ani tomuto Jamboree se nevyhnul tajfun Olive a tak muselo být 12 000 skautů evakuováno.

V roce 1975  se konalo 14. světové jamboree v Norsku v Lillehammeru u jezera Mojsa. Zde bylo přes 17 tis. skautů z 91 zemí.

25.6.1977 – zemřela  Auilfordu v Anglii světová náčelní skautek Olave Baden.Powell. Smuteční obřad se konal ve Westminsterské katedrále. Lady Olave byla byla pochována rovněž v Nyeri v africké Keni.

V roce 1979 – již probíhaly přípravy na 15 světové jamboree v Íránu, to však bylo po státním převratu v této zemi odvoláno. Proto Světová skautská organizace WOSM vyhlásila rok 1979 „Rokem světového jamboree“. Byly uspořádány velké tábory s názvem „Join-in-jamboree“ v Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a USA jako náhrada za zmařené jamboree v Íránu.

Rok 1982 – byl rokem oslav 75. výročí vzniku skautingu ( skauting datujeme od roku 1907 – první tábor na ostrůvku Brownsea ) a také 125. výročí narození Roberta Baden-Powella. 22. února byl tento „Skautský rok “zahájen

V roce 1983 – se konalo 15. světové jamboree v Kanadě v provincii Alberta, jenž bylo vyvrcholením oslav výročí. Sjelo se sem na 15 tisíc skautů ( poprvé i skautek ), z více než 100 zemí světa.

V roce 1985 – Celý skautský svět oslavoval 75. výročí založení dívčího skautingu. Výročí si připomnělo 7 miliónů skautek ve více než 100 zemí světa. Skautky jsou sdruženy ve světové asociaci, která má zkratku WAGGGS.

V roce 1988  se konalo 16. světové jamboree v Austrálii v Cataractu, což je asi 70km jižně od Sydney. Je to první jamboree na jižní polokouli. Přiletělo sem 15 tisíc skautů z 84 zemí.

Generálním sekretářem v Ženevě je nyní Švýcar Jaoques Morillon.

V roce 1988 – došlo k obnovení skautingu v Polsku a Jugoslávii.

V roce 1989 – došlo k obnoven skauting v Československu a v Maďarsku.

V roce 1991  se konalo 17. světové jamboree v Jižní Korei v národním parku Soraksas. Sjelo se sem 20 tisíc skautů a skautek ze 135 zemí světa. Po 44 letech bylo našich 6 skautů oficiálními delegáty naší republiky.

 Skautský svět je administrativně rozdělen na 5 regionů : Evropský, Africký, Arabský, Asijsko-pacifický a Středoamerický. Některé regiony konají svá jamboree. Evropa však své první regionální jamboree pořádala až v roce 1994 v Holandsku. Byla to generální zkouška na světové jamboree o rok později.

V roce 1995 – se konalo 18. světové jamboree v Holandsku na poloostrově Flevoland. Sjelo se sem 20 tis. skautů a skautek z celého světa. Naše 24 členná výprava postavila typický podsadový tábor.

V roce 1996 – si mezinárodní společenství dospělých skautů IFOFSAG mění název na ISGF.

V roce 1999  se konalo 19. světové jamboree v Chile v Picarquínu 70 km od hlavního města Santiaga de Chile. Tábořilo zde 34 tisíc skautů a skautek ze 160 zemí světa.

V roce 2003 – se konalo 20. světové jamboree v Thajsku. Na přímořské pláži Sattahip tábořilo přes 22 tisíc skautů a skautek ze 144 zemí světa.

 

 

Zpět k přehledu