Princip indiánských horoskopů

Kruh Země“ nebo „Kruh medicíny“ – tak označovali původní obyvatelé amerického kontinentu svůj horoskop. Všem je jasné, nakolik byli indiáni a indiánská kultura spjata s přírodou. Přírodní cykly, jevy, zvláštnosti, ale i ty nejobyčejnější projevy „Velké Matky“, nebo chcete-li „Věčné Matky“ (tak indiáni nazývali Zemi) – všude tam můžeme spatřovat kořeny, výchozí body indiánského způsobu života, náboženství, mystiky, kultury, světonázoru. A tak jako indiáni chápali mystérium stvoření, počátek světa, minulost, přítomnost na základě studia přírody a vykládali pomocí metafor, hleděli i do budoucna.

Vytvořili mnoho prostředků, kterými určovali věci příští. Pozorováním hvězd počínaje, přes užívaní nejrůznějších drog, šamanských praktik a třeba „kamínkovými“ metodami konče. O účinnosti těchto praktik mnoho nevím. Povím vám však o neméně zajímavém artefaktu této tajemné kultury – o Indiánském horoskopu. Jistě si hned všimnete, že se periody (jejich začátky a konce) jednotlivých znamení shodují s Klasickým („naším“) horoskopem. Panuje domněnka, která konstatuje, že jde vlastně o jev přirozený. Oba systémy začínají ve stejnou dobu – první jarní den. Toto datum bylo důležité pro každý „přírodní národ“. Je však možné, že se postupem doby obě soustavy prostě sbližovaly, až se jedna podřídila druhé (tedy v Indiánském horoskopu se začala uvádět shodná data jako v Klasickém horoskopu). To však, soudím, není pro naše potřeby příliš důležité. Ať už tomu bylo jak chtělo, podstatné je, že se nám Kruh Země dochoval a my dnes můžeme těžit z moudrosti těch, kteří přežívají už jen v mýtech a pověstech.

Základem kruhu jsou symboly - „totemy“ v podobě dvanácti zvířat. Indiáni chovali nesmírnou úctu a obdiv k těmto stvořením. Každá z bytostí byla něčím výjimečná, každá byla nositelkou a představitelkou určitých vlastností – ať už pozitivních či negativních. Ty pak byly metaforicky použity k vyjádření osobnosti toho kterého člena rodu. Vedle totemů jsou pak uváděny „živly“ a „větry“. Živly sloužily k základnímu rozdělení podle vlastností. Každý pak měl dbát toho, aby s nimi žil v souladu. Ke každému živlu jsou přiřazená tři znamení tvořící tzv. „klany“.

Oheň znamená sílu, aktivitu, tvoření, vůli, činy. Jsou k němu přiřazena znamení Sokol, Losos a Sova tvořící klan Jestřába.

Země znamená stabilitu, racionální přístup, řád, cílevědomost. Jsou k němu přiřazeny totemy Bobr, Medvěd a Husa, které tvoří klan Želvy.

Vzduch znamená myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost. Jsou sním spjaty symboly kruhu Jelen, Havran a Vydra tvořící klan Motýla.

Voda znamená cit, emoce, empatie, duševno. Spojuje totemy Datel, Had a Vlk do klanu Žáby.

Větry pak rozdělují kruh na čtyři díly. Každý vítr s sebou přináší určité vlastnosti, které ovlivňují jednotlivé totemy.

Východní vítr přináší cílevědomost, intuici, učení. Ovlivňuje Sokola, Bobra a Jelena. Jižní vítr znamená cítění, vnímání, empatii. Má v moci totemy Datel, Losos a Medvěd.

Západní vítr s sebou nese poznání, soudnost. Vládne symbolům Havran, Had a Sova. Severní vítr přináší uzdravení a obnovu. Sjednocuje totemy Kruhu Země Husa, Vydra a Vlk.

Dlužno uvést, že horoskop tento nesloužil jen k poznání sebe sama či dokonce pobavení. Jak jsem již naznačil, indiáni v něm viděli nesmírnou sílu. Mohl dokonce ovlivnit i to, zda-li bude jedinec postaven do čela kmene, jakou „funkci“ bude zastávat, kde bude jeho místo ve společnosti.

Rozeznáváme tedy totemy:

Vydra 20.1. – 18.2. Jelen 21.5. – 20.6. Havran 22.9. – 22.10.
Vlk 19.2. – 20.3. Datel 21.6. – 21.7. Had 23.10. – 22.11.
Sokol 21.3. – 19.4. Losos 22.7. – 21.8. Sova 23.11. – 21.12.
Bobr 20.4. – 20.5 Medvěd 22.8. – 21.9. Husa 22.12. – 19.1.